Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

55 kurser fundet.
 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • Er du arbejdsmiljørepræsentant i spildevandssektoren? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret - her er den målrettet spildevandssektoren.
  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.

 • Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg - og en pumpebrønd med frekvensomformer.

 • 20. - 24. jan 2020

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 5. feb 2020

  Projektdagen er for dig, der arbejder med projekter og gerne vil træne helt konkrete metoder, som hjælper dig til at minimere risici i projektet. Kurset giver forståelse for hvad der er brug for i din projektledelse, ud fra de krav og risici de juridiske rammer definerer (udbudsret, entrepriseret mv.).
  Med afsæt i en case får du helt praksisnær læring om hvad juraen betyder for projektlederens opgaver og ansvar. Det vil blive en aktiv dag, hvor du kommer til at arbejde med betydningen for din interessentanalyse, risikolog, detailplanlægning og får indsigt i, hvad der kan gå galt, hvis du ikke har styr på disse forhold.
  Der bliver masser af erfaringsudveksling med dine medkursister og tæt dialog med de engagerede undervisere, der hver i sær brænder for juraen og projektledelsen. Målgruppen er således projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere der sætter pris på at forstå projektleders rolle samt jurister, der rådgiver projektledere.

  Du bliver undervist af stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare samt specialist i udbud og entreprise Laila Krenchel, Haugaard Braad advokatfirma

 • 25. - 26. feb 2020

  Få redskaber til udarbejdelse af udbudsmateriale for forsynings byggemodningsprojekter i forbindelse med afledning af vand. Der anvendes regneark til dimensionering med henblik på dokumentation i forbindelse med udbud.

 • 3. mar 2020

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 5. mar 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 9. - 11. mar 2020

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 12. mar 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 12. - 13. mar 2020

  Der er en stigende erkendelse af, at vi bliver nødt til at integrere naturen og viden om biologiske processer i højere grad i planlægning og projektering for at skabe et bæredygtigt liv. Naturen forsyner os med ressourcer, den opretholder livsnødvendige processer og den er vigtig for vores mentale og fysiske velbefindende. Og så er den under pres fra klimaforandringer, øget ressourceforbrug, urbanisering og befolkningstilvækst.

  På dette to-dages kursus får du en grundig konceptuel indføring i begrebet økosystemtjenester og hands-on erfaring med konkrete metoder til at inddrage både de direkte og de indirekte værdier, som naturens økosystemer giver. Vi beskæftiger os med biodiversitet, strategi, planlægning og projekter inden for fx. klimatilpasning, byudvikling og naturgenopretning.

 • 16. - 17. mar 2020

  Det er vigtigt at kende sit slam, og en af måderne er mikroskopering.

 • 17. mar 2020

  På dette kursus sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

 • 17. mar 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 19. mar 2020

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 19. mar 2020

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 25. - 26. mar 2020

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?

 • 30. - 31. mar 2020

  Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 2. apr 2020

  Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne skal forebygges, findes og udbedres.

 • 14. - 27. apr 2020

  Forløbet styrker dine muligheder for at få succes med digitaliseringsstrategi. Kurset omfatter en vekselvirkning imellem teoretisk viden og praktiske handlinger, hvor vi hele kurset igennem følger en tilrettelagt case med udgangspunkt i en mellemstor dansk forsyningsvirksomheds hverdag.

  Du kan forvente at få en dybdegående forståelse for :
  - Kobling mellem forretningsstrategi og digital strategi i en forsyningskontekst
  - IT Governance principper
  - Styring af agitilitet og faseopdeling i digitaliseringen
  - Projektporteføljeledelse
  - Organisering af digitale proces- og systemlandskaber
  - Styring af ressourcer og, risiko og regler
  - Medarbejder forankring under digitaliseringsprocesser

 • 20. - 22. apr 2020

  Få en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke.

 • 20. - 22. apr 2020

  Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 23. apr 2020

  En opdatering og repetition af Procesteknik 1 og 2 - om processer, slambehandling, styring og efterpolering.

 • 23. apr 2020

  Kurset for enhver, der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 27. - 28. apr 2020

  Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

 • 27. - 28. apr 2020

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 4. - 6. maj 2020

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 5. - 7. maj 2020

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 11. - 25. maj 2020
  (18171)

  Kurset vil gøre dig i stand til at kunne returnere til din organisation og drive og styre IT investeringer med afsæt i en stærk teoretisk og praktisk værktøjskasse af konkrete redskaber. Kurset vil ruste dig fagligt til at udføre en behovsopgørelse på venge af din organisations behov for digitalisering, samt at kunne gennemføre selve indkøbet på en kompetent måde.

  Som del af kurset bliver du i stand til at sætte dig ind i tankegangen hos en IT-leverandør.

 • 12. - 14. maj 2020

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 12. maj 2020

  Lær hands on, hvordan du i praksis vedligeholder små vandområder - med le, net, wire, Truxorbåd og andet

 • 14. maj 2020

  Få styr på regler og praksis for håndtering af arealer, servitutter og erstatningsforhold i forbindelse med areal og rettighedserhvervelse.

 • 14. maj - 10. sep 2020

  Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

 • 18. - 19. maj 2020

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

 • 26. - 28. maj 2020

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 8. - 9. jun 2020

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse.

 • 8. - 9. jun 2020

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 22. - 23. jun 2020

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 17. - 21. aug 2020

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 1. sep 2020

  Her bliver du klædt på til administrere lokal håndtering af regnvand fra bygninger og veje.

 • 2. - 3. sep 2020

  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 • 17. sep 2020

  Kom og bliv klogere på svovlbrinten

 • 22. - 23. sep 2020

  Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?

 • 24. - 25. sep 2020

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 28. - 30. sep 2020

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 1. okt 2020

  Pumper vibrerer, og vibrationer kan give revner i afløbssystemet. Få grundlæggende forståelse for vibrationernes betydning i afløbssystemer. og hvad man kan gøre for at modvirke dem.

 • 5. - 7. okt 2020

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

 • 6. - 7. okt 2020

  Kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

 • 20. - 22. okt 2020

  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 27. - 28. okt 2020

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der findes på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.

 • 28. - 29. okt 2020

  Få basisviden om afløbssystemer. For medarbejdere uden afløbsteknisk uddannelse.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 23. - 24. nov 2020

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 24. nov 2020

  Få viden og konkrete værktøjer til at pleje og vedligeholde gadekær, vandhuller og andre vandområder

55 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde