Vindmøller - fra ide til etablering

Planlægning, støj, skyggekast og visualiseringer

Vi følger et vindmølleprojekt fra ide til færdigt projektog gennemgår de forskellige faser i planlægningen.
Formålet med kurset, er at opgradere sagsbehandlere i kommunerne og projektudviklere på planlægningsniveau, så der ikke opstår overraskelser senere i forløbet. Der fokuseres på de lidt mere komplicerede dele af processerne og det vil være nyttigt med et vist erfaringsgrundlag. Vi ser på støj, støjmodellen, kildestøjstal og dokumentationskrav. Hvem er støjmodtagerene og hvordan forholder man sig til andre møller og vindhastigheder. Vi ser på skyggekast og tolkning ved miljøvurdering, og hvorledes vindmøller kan styres, så skyggekast holdes indenfor grænseværdierne. Vi ser på metoder, principper og redskaber for visualisering og hvordan den udføres mm. Der vil undervejs være en hands-on øvelse hvor deltageren får mulighed for selv at prøve beregninger for støj og skyggekast.
Målgruppe: Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommunerne og projektudviklere på planlægningsniveau.
Se program
Dag nr.: 1
09:00 Kaffe og morgenbrød
09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Bo Søndergaard og Dion Nørgaard
09:30 Planlægning af nye vindmølleprojekter
  - Regler
- Komplikationer
- Overlap mellem nye og gl. projekter, osv
- Støj og skyggekast (overordnet)
  Mio Schrøder
09:55 Projektudvikling, hvad gik der forud for VVM ansøgningen
  - Hvilke overvejelser har der været ved udvælgelse af områder
- Relationer til lodsejere, eksisterende mølleejere, fremtidige naboer og lokalsamfund
  Bo Schøler
10:15 Skyggekast (EMD)
  - Regler og tolkninger
- Worst case og Reel skyggekast
- 3 graders solhøjde og 20 % overlap. Hvad betyder det?
- Begrænsning af skyggekast
  Thomas Sørensen
11:00 Pause
11:15 Støjberegninger (SWECO, EMD)
  - Hvordan udføres beregningerne?
- Hvilke kildedata kan bruges?
- Målte værdier
- Miljøstyrelsens data
- Kildestøjkataloget
- Hvilken dokumentation er nødvendigt
  Bo Søndergaard og Thomas Sørensen
12:15 Frokost
13:15 Hands on øvelser i WindPRO
13:50 Pause
14:00 Visualiseringer
  - Hvad er en god visualisering
- Principper for visualisering
- Hvordan forstås/læses en visualisering
- Visualisering i praksis (Optagelse og redigering af fotos)
  Mio Schrøder
15:00 Kaffe og kage
15:30 Støjmålinger (SWECO)
  - Den danske metode eller hvorfor måler man ikke ved naboerne?
- Hvordan foregår målingerne
- Læsning af en støjmålerrapport
- Hvad skal rapporten indeholde?
- Vigtige krav
- Ikke så vigtige krav
- Eksempler på "mærkelige resultater". Er metodeafvigelser acceptable
  Bo Søndergaard
16:15 Afrunding og evaluering
  Bo Søndergaard og Dion Nørgaard
16:30 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Vi følger et vindmølleprojekt fra ide til færdigt projekt og gennemgår de forskellige faser i planlægningen

Skyggekast.
Vi præsenterer den vejledning der ligger til Planloven om skyggekast og fortæller hvordan den typisk bliver tolket I forbindelse med miljøvurdering og ved projektgodkendelse.
Vi redegør for tekniske detaljer såsom forskellen på real-case og worst-case og hvordan man som nabo vil opleve skyggekast. Desuden kommer vi ind på hvorledes vindmøller kan styres så skyggekast holdes indenfor grænseværdierne og forskellige strategier for hvordan det gøres.
Der vil være en hands-on øvelse hvor deltageren får mulighed for selv at prøve at lave skyggekast beregninger

Støj.
Vi præsenterer den seneste danske bekendtgørelse om støj fra vindmøller og hvordan den er forskellig fra den forrige bekendtgørelse, samt hovedtræk fra vejledningen til bekendtgørelsen. Fokus er på de udfordringer der kan være i det faktiske arbejde med støjbekendtgørelsen.
Emner der tages under behandling er definition af støjmodtagere, hvordan man forholder sig til andre møller i området, kildestøjstal og dokumentationskrav for møller og kontrolmålinger.
Vi kommer også ind på filosofien bag støjmodelen, hvorfor vi regner og ikke måler støjen ved naboer, hvorfor vi ser på støj ved bestemte vindhastigheder og forskellen på normal støj og lavfrekvent støj.
Der vil være en hands-on øvelse hvor deltageren får mulighed for selv at prøve at lave støj beregninger

Visualiseringer.
Visualiseringer er en væsentlig del af præsentationen af et vindmølleprojekt. Vi ser på metoder, principper og redskaber for visualisering og hvordan de udføres og hvordan de skal læses.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Senior konsulent Akustik Bo Søndergaard, Sweco Danmark A/S
Undervisere
• Arkitekt Mio Schrøder, Planenergi
• Project manager Bo Schøler, Eurowind A/S
• Senior konsulent Akustik Bo Søndergaard, Sweco Danmark A/S
• M. Sc. Geol/Dipl.-Geologie Thomas Sørensen, EMD International A/S
18065
Vindmøller - fra ide til etablering
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde