Grundvand og vandforsyning

Ferskvandscenterets kurser indenfor vandforsyning er målrettet medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der beskæftiger sig med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen. Kursusrækken strækker sig fra grundlæggende kemiske kurser og hydrogeologi-kurser, om geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade, samt diverse kurser i undersøgelse og risikovurdering vha. programmerne JAGG og BRIBE. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler indenfor området fås ved at følge kurserne i jura og forvaltningsret

16 kurser fundet.
 • 20. jan 2020

  De fleste ledere og medarbejdere vægter humor som en af de vigtigste faktorer til at skabe en god arbejdsplads. Humor er som atomkraft. Det er en voldsom og stærk naturkraft, der kan udlede masser af god energi på jobbet, når den bliver tøjlet korrekt. I de forkerte hænder og brugt uden store grader af forsigtighed, kan humoren være altødelæggende.

  Undersøgelser viser, at ledere og medarbejdere, der kan bruge humor
  - opleves som mere kompetente og tildeles højere social status
  - kommer bedre igennem med sine budskaber
  - skaber tryggere arbejdsmiljø omkring sig
  Hvad siger forskningen om alle de positive bivirkninger på arbejdspladsen ved en velplaceret joke eller et godt grin? Kan man lære at være sjov? Vi dykker lidt ned i stand-up-komikerens værktøjskasse for at se om de kan hjælpe os til et godt grin i hverdagen

 • 4. - 6. feb 2020

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 5. feb 2020

  Projektdagen er for dig, der arbejder med projekter og gerne vil træne helt konkrete metoder, som hjælper dig til at minimere risici i projektet. Kurset giver forståelse for hvad der er brug for i din projektledelse, ud fra de krav og risici de juridiske rammer definerer (udbudsret, entrepriseret mv.).
  Med afsæt i en case får du helt praksisnær læring om hvad juraen betyder for projektlederens opgaver og ansvar. Det vil blive en aktiv dag, hvor du kommer til at arbejde med betydningen for din interessentanalyse, risikolog, detailplanlægning og får indsigt i, hvad der kan gå galt, hvis du ikke har styr på disse forhold.
  Der bliver masser af erfaringsudveksling med dine medkursister og tæt dialog med de engagerede undervisere, der hver i sær brænder for juraen og projektledelsen. Målgruppen er således projektledere hos forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, projektmedarbejdere der sætter pris på at forstå projektleders rolle samt jurister, der rådgiver projektledere.

  Du bliver undervist af stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare samt specialist i udbud og entreprise Laila Krenchel, Haugaard Braad advokatfirma

 • 24. feb 2020

  Efter kurset vil du være i stand til at forklare grundprincipperne for almindelige og udvidede vandbehandlingsmetoder og beskrive de vigtigste processer, diskutere fordele og ulemper ved forskellige teknologier til behandling af bestemte forureningsparametre, beskrive og diskutere drikkevandskvalitetskravene og udpege relevante behandlingsmetoder for bestemte uønskede stoffer i råvandet samt beskrive problemer relateret til bestemte forureningsparametre

 • 26. feb 2020

  Skoven spille en betydelig rolle i FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmålet om livet på land (SDG 15) handler bl.a. om at sikre fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning. Men skoven er ikke alene en del af udfordringen, men absolut også del af den samlede løsning. SKoven har betydning for biodiversitet, skoven lagrer CO2 og bruges som middel til at beskytte grundvandsressourcesn. Skoven har mange bidrag til bæredygtigheden af byer og lokalsamfund og får derfor også aktuelt stor politisk opmærksomhed.

 • 3. - 4. mar 2020

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 10. - 11. mar 2020

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser:Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

 • 17. mar 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

 • 19. mar 2020

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 31. mar - 1. apr 2020

  Her får du et godt overblik over gældende lovgivning, og hvordan man gennemfører det praktiske tilsyn på vandværker. Gældende lovgivning og vejledninger indenfor området ænderes jævnligt. På kurset bestræber vi os på at være helt opdaterede. Kurset kan derfor med fordel anvendes som et brush up af alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand.

 • 29. - 30. apr 2020

  Få styr på grundvandskemi og grundvandsbeskyttelse. Hvilke handlinger er jf. gældende lovgivning mulig for sikring af grundvandskvaliteten?

 • 3. jun 2020

  Få overblik over den kommunale BNBO indsats inden 2022.

 • 15. sep 2020

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede organiske stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 16. sep 2020

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.

 • 20. okt 2020

  Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammet gennemgås ud fra kravene i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  Risikovurdering og opgaveløsning indgår i kurset.  På kurset lægges der vægt på, at kursisterne får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolprogrammer ud fra. Der er indlagt opgaver i kurset, hvor kursisten selv kan få lov at arbejde med opbygningen af et kontrolprogram og risikovurdering.

 • 3. nov 2020

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag med borgerkontakt

16 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde