Vandløbs- og naturgenopretning

Fra detailprojekt til indvielse

Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på maskiner og eksempler på naturgenopretningsprojekter, hvor vi vil drøfte og se andre eksempler på anlægstekniske løsninger.� Målgruppe: Kurset henvender sig bredt fra maskinførere, formænd, tilsynsførende, konsulenter og den kommunale eller statslige projektleder.
Se program
6. oktober 2020
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
10:00 Intro
  Martin Nissen Nørgård
10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
  - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
- Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
- Hvorfor er det vigtigt at sikre naturtyperne?
- Biodiversitet, lovgivning og naturforbedring
  Søren Nordahl Hansen
11:00 Pause
11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning? fortsat
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion, maskindemonstration
  - Valg af skovle og maskiner
- Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
- Kaffe og kage undervejs
  Martin Nissen Nørgård, Mogens Frederiksen og Vagn Sloth Madsen
16:00 Tilbage på hotellet
16:15 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
  - Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
- Forventningsafstemning med bygherre og lodsejer.
- Miljøledelsesplan og hvilke miljøhensyn er relevant at vide noget om?
- Forebyggelse og hvad du kan gøre, hvis skaden sker?
  Martin Nissen Nørgård
18:00 Middag
19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
  - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
- Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
- Blød bund
- Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
  Martin Nissen Nørgård
21:00 Uformel erfaudveksling
  - Deltagernes egne erfaringer, præmie til bedste/sjoveste erfaringsindlæg
  Martin Nissen Nørgård
7. oktober 2020
08:00 Opsamling på dag 1
  Martin Nissen Nørgård
08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
  - Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
- Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
- Vådområdeprojekter
- Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
  Martin Nissen Nørgård
09:00 Pause
09:15 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
  - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
- Brug af sten og træ til etablering af skjul
- Åbning af rørlagt strækning
- Etablering og retablering af sandfang
  Martin Nissen Nørgård
11:00 Arbejdsmiljø
  Jasper Eriksen
12:00 Frokost
12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
  - Eksempler fra Holstebro kommune
  Nichlas Bøge Øgendahl, Henrik Fastergaard og Martin Nissen Nørgård
15:45 Evaluering
  - Kagebord
  Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Der har aldrig været så mange penge til naturgenopretning som nu. I de kommende år vil der derfor komme en lang række udbud til entreprenører, der skal udføre arbejde på sårbar natur og i følsomme vandmiljøer.
Det er et kæmpe forarbejde, men det er gravemesteren, der i sidste ende er afgørende for det reelle resultat. Hvis en uerfaren og uvidende gravemester er sat på en opgave, kan han hurtigt lave uoprettelige skader på den eksisterende natur eller på muligheden for at nå i mål med den tilsigtede naturgenopretning.
Fx vil dybe spor i rigkær og moser være synlige i rigtig mange år og et nyt slynget vandløb, der er blevet gravet for bredt eller med forkert hældning, kan være næsten umuligt at reetablere. Nogen steder kan det være så vådt, at der kun kan færdes på et areal en gang, og reetablering ved indsnævring med sten af et bundtracé, der er blevet for bredt kan hurtigt blive umuligt eller meget bekosteligt.

Som noget nyt skal entreprenører forvente, at de vil blive mødt med miljøkrav til maskinerne og til, at maskinførerne har deltaget i kurser som dette om naturgenopretning.
Naturgenopretning kræver særlig viden af maskinføreren i, hvordan man genskaber naturen. Måske står det beskrevet i detailprojektet, men det forudsætter, at formanden har formidlet opgaven præcist til maskinføreren og tilsvarende, at projektlederen har formidlet opgaven præcist til formanden.
Undervisere
Kursusledelse
• Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Skov- og landskabsingeniør Nichlas Bøge Øgendahl, Holstebro Kommune
• Chefkonsulent Jasper Eriksen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Ingeniør Henrik Fastergaard, Holstebro Kommune
• Uddannelseskonsulent Mogens Frederiksen, Mercantec
• Biolog Søren Nordahl Hansen, Vesthimmerlands Kommune
• Produktspecialist - Maskinstyring Vagn Sloth Madsen, Leica Geosystems A/S
• Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen
18139
Vandløbs- og naturgenopretning
6. oktober 2020 til
7. oktober 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Nørre Vosborg, Holstebro
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde