Natursagsbehandleren

Lovgivning og administration

Du har som natursagsbehandler i kommunen ansvaret for at forvalte en bred vifte forskelligartede og komplekse opgaver af national og international karakter, herunder tilsyn, tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven m.fl.

På kurset ser vi på den praktiske administration af:
· Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen
· Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter
· Pleje og vedligehold af fredninger, forvaltning, overvågning, genopretning
· Samspil med andre lovgivninger som vandløbslov, planlov og miljøbeskyttelseslov

Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere på naturområdet.
Se program
11. november 2020
08:45 Morgenbuffet
09:00 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard, Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
09:30 Naturbeskyttelseslovens formål, Naturbeskyttelseslovens § 3
  - Hvilke naturtyper er beskyttede og hvordan
- arealberegning
- Registrering af beskyttet natur
- Oplysningspligt
- Undtagelser fra beskyttelsen
- Genopdyrkning og skovrejsning
- Hvad kræver dispensation
- Administration af § 3
- Erstatningsbiotoper
- Anden lovgivning – hvilken lov er stærkest?
- App for beskyttet natur
  Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Bygge- og beskyttelseslinjer
  - § 16 Sø- og Å-beskyttelseslinje
- § 17 Skovbyggelinje
- § 18 Fortidsmindebeskyttelseslinje
- § 19 Kirkebyggelinje
- Hvad dækker beskyttelsen og kræver derfor dispensation?
- Hvad kan der gives dispensation til?
- § 21 Friluftsreklamer
  Søren Karmark Obel
15:00 Habitatdirektivets bilag IV-arter: Odderne fodres i Aqua
  Vi introducerer habitatdirektivets beskyttede arter ved selvsyn i Aqua
15:30 Kaffepause og kagebord
16:00 Habitatdirektivet
  - Habitatbekendtgørelsen
- Bilag IV
- Natura 2000-områder
- § 19a-19h (anmeldeordning m.v.),
- udpegningsgrundlag,
- NBL §29a.
- Beskyttelse af plante og dyrearter
- Væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering.
  Søren Karmark Obel
17:15 §21 Friluftsreklamer
  Søren Karmark Obel
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Fredninger
  NBL § 29a Beskyttelse af plante og dyrearter
  Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
20:00 Principiel afgørelse vedrørende Tangeværket om habitatdirektivet.
  NMK-42-00491
20:30 Netværk, hygge og uformel erfaudveksling i Dråben
12. november 2020
08:00 Opsamling på dag 1
  Eventuelt det, vi ikke nåede
08:30 Offentlighedens adgang
  - §§ 22-26, adgangsbestemmelserne
- Hvor og hvordan er der adgang og hvilke undtagelser er der
- § 26a, Nedlæggelse af veje, lidt om beskyttede diger
10:30 Tilsyn og overvågning
  - Administration og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven.
- Retslige principper
- Varsler og påbud
- Klage og søgsmål
- Politianmeldelser og straf etc.
  Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde med konkrete sager
  - Klagenævnsafgørelser
  Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
15:00 Evaluering, kaffe og kage
  Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Dion Nørgaard
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune
Undervisere
• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune
• Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune
18113
Natursagsbehandleren
11. november 2020 til
12. november 2020
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde