Miljøgodkendelse af husdyrbrug

IE-direktiv eller emission over eller under 3.500 kg NH3-N er bestemmende for om husdyrbruget ved ændringer eller udvidelser skal have en miljøgodkendelse eller ej.

Produktionstilladelsen/produktionsrammen fastsættes nu i form af produktionsarealer, dyretype, staldtype og evt. teknologi.

Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen af husdyrbrug skal der stadig vurderes på ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af landskabet. Anvendelse af stipladsmodellen og et samlet ammoniakemissionskrav medfører anvendelse af nye datasæt for konkrete vurderinger samt nye typer af vilkår.

Kurset veksler mellem faglige indlæg og gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

Målgruppe: Kurset er for dig, der skal lave miljøgodkendelser af husdyrbrug efter ny husdyrgodkendelseslovgivning. Sagsbehandlere, rådgivere og undervisere, der er beskæftiget på landbrugsområdet kan alle have stor glæde af kurset.
Se program
27. august 2020
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
  Christina Thorslev Pedersen og Dion Nørgaard
09:45 Den juridiske side af sagen
  - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
- Hvornår er der godkendelsespligt?
- Kan en godkendelse bortfalde? Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
- Sidste nyt fra klagenævnet
- Cases fra kursisterne
  Mai-Britt Bruun
11:00 Kort pause
11:10 Den juridiske side af sagen
  - Fortsat
  Mai-Britt Bruun
12:00 Frokost
13:00 Husdyrgodkendelse.dk
  - Opbygning og grundlæggende funktioner
- Scenarieberegninger
  Henriette Fries
13:50 Kort pause
14:00 §16 a og § 16b godkendelser
  Henriette Fries
15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
16:00 Gruppearbejder i ansøgningssystemet
  - Ammoniakreducerende effekt af gyllekøling
- Ammoniakreducerende effekt af gylleforsuring
- Ammoniakreducerende effekt af overdækning af gyllebeholder
- Ammoniakdeposition på nærmeste kategori 1,2,3 natur
  Christina Thorslev Pedersen og Henriette Fries
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Aktuelle og indsendte spørgsmål
20:30 Networking i Dråben med en øl eller vand
28. august 2020
08:15 Opsamling på gruppearbejder i ansøgningssystemet
  Christina Thorslev Pedersen
08:45 Landmanden skal have en miljøgodkendelse. Step by step
  - Hvordan laves en landtidsholdbar løsning?
- Hvor fleksibel skal godkendelsen være?
- Hvad er produktionsareal og hvad er ikke?
- Overvejelser omkring en miljøkonsekvensrapport
  Heidi Birch Wentzlau
10:45 Pause
11:00 Indledende sagsbehandling
  - Screening
- Evt. projekttilpasning på baggrund af screening
  Christina Thorslev Pedersen
12:00 Frokost
13:00 Egentlig sagsbehandling
  - Vilkårsfastsættelse
- Produktionsareal
- Evt. ammoniakreducerende teknologi
- Evt. lugtreducerende tiltag
- Gødningsopbevaring
  Christina Thorslev Pedersen
13:30 Den faglige vurdering
  - BAT (miljøteknologi, fosfor)
- Nabopåvirkning (lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer, transport)
- Alt det andet (opbevaringskapacitet, IE-brug, kulturmiljø, zink mm)
- Formelle regler (høring, offentligggørelse, klagevejledning).
14:15 Pause
14:30 Den faglige vurdering fortsat
  - Naturområder (kategori 1, 2 og 3 ( §3))
  Christina Thorslev Pedersen
15:15 Afrunding og evaluering
  Dion Nørgaard og Christina Thorslev Pedersen
15:30 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Regeringens aftale om husdyrregulering følger op på anbefalingerne Natur og Landbrugskommissionen og Vækstteam for Fødevarer. Denne aftale adskiller sig væsentlig fra den tidligere husdyrregulering ved at adskille reguleringen af husdyranlægget (stalde, beholdere, bygninger mv.) fra arealreguleringen. Ud over de praktiske ændringer i udarbejdelse af miljøgodkendelser er beskyttelsesniveauet i højere grad fastlagt i generelle regler.
Hovedformålet med denne regulering er større fleksibilitet i produktionen af svin, kvæg, mink og fjerkræ. Husdyrbrug med godkendelse eller tilladelse efter den nye lov er ikke længere bundet af et loft over hvor mange dyr der må være i stalden eller hvor mange dyr der må produceres. Hvis effektiviteten kan øges indenfor de samme rammer, under hensyntagen til dyrevelfærd, er det muligt at øge produktionen uden, at der skal søges om en ny miljøgodkendelse eller tilladelse. Det er hensigten, at der skal kunne skiftes mellem dyretyper eller miljøteknologi, indenfor rammerne af den ny godkendelse eller tilladelse.
Ændringerne i lovgivningen medfører, at der skal en del ændringer i ansøgningssystemet og sagsbehandling. Husdyrgodkendelse.dk`s brugerflade er ændret og der er udfordringer med at fastsættelse af produktionsareal, muligheder for dispensationer og bagatelgrænser samt oversættelse af eksisterende tilladelser/godkendelser til nudrift i de kommende miljøansøgninger.

Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune
Undervisere
• Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljørådgiver Henriette Fries, landbosyd
• Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune
18211
Miljøgodkendelse af husdyrbrug
27. august 2020 til
28. august 2020
Tilmeldingsfrist: 17. juli 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde