Grundkursus i afløbssystemer

To spor: Forsyning og myndighed

Få et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og få etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.

Lær om afløbssystemets funktion, vedligeholdelse og fornyelse og de mange begreber indenfor området.

Få også en introduktion til det administrative som f.eks. spildevands- og renoveringsplaner. Desuden kommer vi rundt om nogle af klimaproblematikkerne.
Målgruppe: Nye og mindre erfarne medarbejdere indenfor afløbs-området, både ved forsyninger, kommuner og rådgivere.
Se program
28. oktober 2020
09:00 Ankomst og kaffe i Dråben
09:30 Velkomst, gensidig præsentation og indledning
  Kristian Vestergaard og Charlotte Frambøl
10:00 Afløbssystemets opbygning og funktion
  - formål og historisk udvikling
- spildevand fra husholdninger og industri
- overfladevand og drænvand
- afløbssystemtyper (fælles, separat, hybrider)
- komponenter i afløbssystemer:
ledningsanlæg
overløbsbygværker
bassiner
pumpestationer

Passende indlagte pauser, herunder kaffe/te
  Jan Gilling Timmermann
12:00 Frokost
13:00 Organisation, lovgivning og planlægning
  - Myndigheder, forsyninger, organisationer/faglige netværk, klagenævn, borgere/virksomheder/boligforeninger mv
- EU-direktiver, Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen, Vandsektorloven og oversigt over andre relevante love/bekendtgørelser
- Spildevandsplanen, Renoverings/fornyelsesplanen, klimatilpasningsplanen, kommune- og lokalplanlægningen
  Kristian Vestergaard
15:00 Kaffepause i Dråben, herunder mulighed for besøg i AQUA
16:00 Klima
  -Klimaudviklingen i DK med vægt på nedbør
-Konsekvenser af ændret nedbørsmønster/mængde
-Klimatilpasning, oversigt værktøjer/metoder
-Faglige netværk mv.: Spildevandskomitéen, Vand i Byer, klimatilpasning.dk
  Kristian Vestergaard
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
  Kristian Vestergaard
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
29. oktober 2020
08:00 Introduktion til dagen - Projektering og drift
  Jan Dalkjær Grønning
08:15 Daglig drift og vedligehold
  - den daglige drift i et forsyningsselskab
- værktøjer til registrering af afløbssystemer mv
- rutinemæssigt tilsyn og vedligeholdelse
  Jan Dalkjær Grønning
09:15 Tilstand og renovering/fornyelse
  - afløbssystemets tilstand, skader, TV-inspektion, fysisk tilstandsvurdering
- hydraulisk tilstandsvurdering
- prioritering af indsats
- renoveringsteknikker, metoder og materialer
  Jan Dalkjær Grønning
11:00 "Separeringscase"
  Med udgangspunkt i en konkret case gennemgås heleforløbet i et separeringsprojekt fra idé til ibrugtagning, med vægt på det tekniske og driftsmæssige. Undervejs søges kursisterne aktiveret gennem små summeopgaver mhp input til næste trin. Stikord til trin/delområder:
- Beslutningen, det juridiske og det formelle (spildevandsplanen, varsling, tilladelser)
-Info til og inddragelse af brogere og andre interessenter
- Dataindsamlingen og registrering af data
- Den tekniske planlægning, valg af løsning
- Dimensionering og projektering
- Økonomi og udbud
- Udførelse og ibrugtagning, efterfølgende drift
  Jan Dalkjær Grønning
12:00 Frokost
13:00 "Separeringscase" fortsat
  Jan Dalkjær Grønning
14:45 Opsamling på "Projekt og Drift" (herefter fælles)
  Jan Dalkjær Grønning
14:55 Kaffe og kagebord i Dråben
15:10 Egtved projektet
  - Samspil mellem separatkloakering og rekreativ byfornyelse
  Ellen Ansholm Rasmussen
15:45 Kaffe, evaluering og afslutning
  Kristian Vestergaard og Charlotte Frambøl
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
Undervisere
• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret
• Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S
• Projektleder Ellen Ansholm Rasmussen, Vejle Spildevand
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
18106
Grundkursus i afløbssystemer
28. oktober 2020 til
29. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 25. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde