Grundvand og vandforsyning

Ferskvandscenterets kurser indenfor vandforsyning er målrettet medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der beskæftiger sig med kvalitet af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen. Kursusrækken strækker sig fra grundlæggende kemiske kurser og hydrogeologi-kurser, om geologi, vandkredsløb og forureningers bevægelse til kurser i tilsyn med vandværker og håndtering af takstblade, samt diverse kurser i undersøgelse og risikovurdering vha. programmerne JAGG og BRIBE. Juridiske og forvaltningsretslige spilleregler indenfor området fås ved at følge kurserne i jura og forvaltningsret

14 kurser fundet.
 • 13. - 15. jun 2018

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 20. jun 2018

  Kurset giver dig den nødvendige viden omkring reglerne i udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 10. - 11. sep 2018

  På kurset får du både indblik i den geologiske og juridiske baggrund for indsatsplanlægningen, formidlet af folk med megen erfaring med indsatsplanlægning i praksis

 • 12. - 13. sep 2018

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 3. - 4. okt 2018

  Hvordan skal du agere på skadestedet i forhold til hvad og hvem?

 • 11. okt 2018

  Brug BRIBE - Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder - til vurdering af grundvandsrisikoen ved kemikaliespild.

 • 29. okt 2018

  Vi ser på administration af den nye drikkevandsbekendtgørelse samt gældende vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Udarbejdelse og godkendelse af et kontrolprogram samt vejledende værdier for drikkevandskvalitet, hvad er omfattet, ansvarsfordeling, mm.

  På kurset lægges der vægt på, at kursisterne får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolprogrammer ud fra. Der er indlagt opgaver i kurset, hvor kursisten selv kan få lov at arbejde med opbygningen af et kontrolprogram og risikovurdering.

 • 1. nov 2018

  Lær om de hyppigst forekommende miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, og hvordan stofferne opfører sig i miljøet.

 • 8. nov 2018

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 3. dec 2018

  Der bliver i Danmark etableret et stort antal af boringer og sonderinger i forbindelse med bl.a. forureningsundersøgelser, geotekniske undersøgelser og til vandforsyningsformål etc. Da mange af boringerne/sonderingerne udføres til stor dybde og endvidere mht. forureningsundersøgelserne udføres i eller tæt på kildeområder, er det af stor betydning, at der foretages en sikker afpropning af boringer/sonderinger, når de filtersættes eller sløjfes. Foretages der ikke en ordentlig afpropning kan boringerne eller sonderingerne stå som åbne vertikale transportveje, hvorved en forurening let og hurtigt kan transporteres mange meter ned i jorden og dermed spredes fra en terrænnær forurening til en forurening af et regionalt eller primært grundvandsmagasin.

  Der er gennem flere projekter i de seneste år, sat fokus på at undersøge, om den afpropning vi foretager ved filtersætning og sløjfning af boringer og sonderinger er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en vertikal transport over afpropningen eller ind i boringen. Det er ved projekterne konstateret, at de gængse anvendte afpropningsmetoder, ikke altid er tilstrækkelige til at sikre en tæt boringskonstruktion/afpropning. Der er allerede erfaring med, at der er flere forhold omkring boringskonstruktionen, som er vigtig ift. boringers utætheder. Disse forhold er: materialevalg og metode ved afpropning, materialevalg ift. filtre og blindrør, samlinger af blind-  og filterrør samt antal filtre pr. boring.
  Som det fremgår af ovenstående kan en utæt afpropning have meget alvorlige konsekvenser for vores grundvandsressource, hvorfor det er af stor betydning, at der altid foretages en så optimal afpropning som muligt. Det er dog tvivlsomt hvilken afpropning og boringskonstruktion, der pt. er det optimale valg under forskellige forhold, hvilket er den problemstilling, der tages op på dette kursus.
 • 27. - 28. feb 2019

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på vandforsyningsområdet, præsenteret af dygtige jurister og praktikere.

 • 13. - 14. mar 2019

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser:Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

 • 20. mar 2019

  Få inspiration og værktøjer til at håndtere overskydende jord praktisk, billigt og miljøvenligt!

 • 9. apr 2019

  Lær at læse vandforsyningernes takstblade. Hvad skal man kigge efter ved godkendelse af takstblade

14 kurser fundet.