Ekspropriation

På kurset lærer du at gennemføre en ekspropriation i praksis og at takle de juridiske problemstillinger. Vi har især fokus på ekspropriationer på spildevandsområdet, men der vil også være generel omtale af ekspropriationer efter planloven og til andre formål. Vi kommer derfor ind på betydningen af vandsektorloven i forhold til ekspropriationsmuligheden. Selve ekspropriationsprocessen bliver også gennemgået. Endelig vil vi kigge på principper og praksis for erstatningsfastsættelse i forbindelse med ekspropriation af jord.
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i kommunerne, som arbejder med erhvervelse af jord eller servitutrettigheder over fast ejendom, og for hvem ekspropriation fra private kan blive en nødvendighed. Medarbejdere fra forsyningsselskaberne kan også have glæde af at deltage i kurset.
Se program
12. september 2018
08:45 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Jens Flensborg
09:15 De grundlæggende betingelser
  - Grundlovens § 73
- Dialog og forhandling – valget mellem ekspropriation og frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår
- Fordele og ulemper ved ekspropriationssystemet
- Kravet om hjemmel, nødvendighed og aktualitet
- Eksempler på ekspropriationshjemler
  Jens Flensborg
10:30 Pause
10:45 Ekspropriation til fordel for andre
  Med særligt fokus på vandsektorlovens adskillelse af myndighed og drift mellem kommuner og kommunale vandforsynings- og spildevandsselskaber
  Jens Flensborg og Kristoffer Juul Bertelsen
12:00 Frokost
13:00 Ekspropriationsprocessen
  - Lovregler
- Indhentning af andre nødvendige tilladelser mv.
- Adgang til at gennemføre forarbejder og undersøgelser
- Arealfortegnelse og ekspropriationsplan
- Gennemførelse af åstedsforretningen
- Ekspropriationsbeslutningen
- Efterfølgende berigtigelse - matrikulære forhold, tinglysning osv.
  Heidi Hedegaard Jørgensen
14:30 Kaffepause
14:45 Ekspropriationens retsvirkninger og klage over ekspropriationsbeslutningen
  - Hvornår overtages arealet, refusionsopgørelser mv.
- Hvad kan der klages over?
- Hvad betyder klager for anlægsarbejdets igangsætning?
- Hvordan håndteres klager over ekspropriationen i forhold til lodsejerne og i forhold til klageinstansen?
- Eksempler på klager
  Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
15:30 Pause
15:45 Praktisk øvelse
  - Åstedsforretningen
  Heidi Hedegaard Jørgensen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:15 Case
20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
13. september 2018
08:00 Introduktion til taksationssager og det nye taksationssekretariat
  - Proces
- Begreber
- Procesregler
  Line Toftbjerglund Laursen
09:00 Pause
09:15 Almindelige principper for erstatningsfastsættelse
  - Handelsværdi
- Brugsværdi
- Genanskaffelsesværdi
- Bevismidler
- Andre grundlæggende principper
  Jens Flensborg og Kristoffer Juul Bertelsen
09:55 Planers betydning for erstatningsfastsættelse
  - Sondringen offentligt/privat formål
- Erstatningsudmåling ved planer om private formål
  Jens Flensborg og Kristoffer Juul Bertelsen
10:40 Pause
10:50 Erstatningsfastsættelse ved planer om offentligt formål
  -Forventningsværdi
- Case om sammenligningshandler
  Jens Flensborg og Kristoffer Juul Bertelsen
12:00 Frokost
13:00 Case om sammenligningshandler
  Jens Flensborg og Kristoffer Juul Bertelsen
13:30 Fordele og ulemper
  - Hvornår kan erstatningen nedsættes på grund af fordele som opnås
- Ulempeerstatning
  Heidi Hedegaard Jørgensen
14:30 Øvrige erstatningsposter
  -Servitutpålæg
-Sagkyndig bistand
15:15 Pause med kaffe, the, kage og frugt
15:45 Moms på ekspropriationserstatninger
  - Hvornår er ekspropriationserstatningen momspligtig?
- Hvordan indgår moms i erstatningsfastsættelsen?
  Jens Flensborg
16:30 Opsamling, evaluering og afslutning
  Jens Flensborg og Annette Vesterager
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokatfuldmægtig Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S
• Sekretariatschef Line Toftbjerglund Laursen, Taksationssekretariatet
17801
Ekspropriation
12. september 2018 til
13. september 2018
Tilmeldingsfrist: 10. august 2018
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, kompendiemateriale m.v.
Tilmeld