Naturbeskyttelseslovens §3

På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere som sidder med administrationen af NBL’s §3. Det forventes, at du har et vist forhåndskendskab til Naturbeskyttelsesloven. Landbrugskonsulenter o. a., som ikke sidder med direkte sagsbehandling, kan også med fordel deltage på kurset.
Se program
3. juni 2019
08:45 Morgenbuffet
09:00 Velkommen og introduktion
  Anne Margrethe Wegeberg og Dion Nørgaard
09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
  - NBL formål
- Naturtyperne (bl.a. rigkær)
- Hvornår gælder beskyttelsen?
- Undtagelser
- Registrering
- Oplysning om § 3 status
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion
  - 2 -3 naturtyper besigtiges (karakteristiske arter)
- Hvad er beskyttet?
- Afgræsning
- Udfyldelse af feltskema
- Indgreb i § 3 natur
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
18:00 Middag
19:30 Naturpleje
  - Hvad virker og hvad virker ikke?
  Rita Merete Buttenschøn
21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
4. juni 2019
08:00 Opsamling på dag 1
  Anne Margrethe Wegeberg
08:30 Administration af § 3                       
  - Naturkvalitet, tilgroning, erstatningsnatur
- Skal lodsejer søge dispensation?
- Historiske ovrdrev
- §3 og råstofloven
- Ænder i søer
- Brug af luftfotos
- Og andre relevante emner
- Retslige principper
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
09:30 Gruppearbejder § 3 sager
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
10:30 Håndhævelse
  - Tilsyn
- Håndhævelse
- Forældelse og passivitet
  Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
11:00 Gruppearbejde
  - Håndhævelse
12:00 Frokost
13:00 Klager, søgsmål og politianmeldelse
13:30 Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis
  - Principielle afgørelserfra Natur- og Miljøklagenævnet og Miljø- og Førevareklagenævnet
  Niels O. Julsgaard
15:00 Kaffe og evaluering
  Anne Margrethe Wegeberg og Dion Nørgaard
15:30 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Vandhuller, søer, vandløb, moser, strandenge, ferske enge, heder og overdrev hører til vore §3 beskyttede naturtyper fordi de er værdifulde levesteder for mange vilde dyr og planter, og fordi det er en vigtig del af det varierede danske landskab. Naturbeskyttelseslovens §3 beskytter naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Nogle beskyttede områder anvendes landbrugsmæssigt, nogle er fredede eller sikret på anden vis og ofte er der forskellige interesser for brugen og naturindholdet på arealerne. Ønsker nogen at ændre ved et beskyttet naturområde, skal der først søges dispensation hos kommunen.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune
Undervisere
• Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, Skov & Landskab, K.U.
• Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet
• Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune
• Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune
17950
Naturbeskyttelseslovens §3
3. juni 2019 til
4. juni 2019
Tilmeldingsfrist: 3. maj 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde