Vandmiljø

Kurser om vandmiljø, overvejende vandløb og vandhuller. For myndigheden for forvaltning af vandmiljøet, for rådgivere og for åmænd og andre praktikere i drift og vedligeholdelse af vandmiljøet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

16 kurser fundet.
 • 24. okt 2017

  På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme og bliver klogere på noget af alt det der rører sig i og omkring vandløbene.

 • 26. okt 2017

  På årets åmandstræf får du ideer til åmandsarbejdet derhjemme og bliver klogere på noget af alt det der rører sig i og omkring vandløbene.

 • 31. okt - 1. nov 2017

  Formålet med dette kursus er at gøre deltagerne i stand til at udføre simple vandløbsopmålingsopgaver, bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.

 • 2. nov 2017

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 7. - 9. nov 2017

  Her får du et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 • 9. - 10. nov 2017

  Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

 • 15. - 16. nov 2017

  Målet med kurset er at give kursisterne inspiration og konkret viden til at kunne gennemføre egne restaureringsprojekter lokalt.

 • 29. - 30. nov 2017

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 5. dec 2017

  På dette kursus vil vi se nærmere på rammerne for vandløbsregulativerne og deres revision, og hvordan det gode vandløbsregulativ kan se ud.

 • 7. dec 2017 - 2. feb 2018

  Lær om holdlederens styrings-, samarbejds- og ledelsesmæssige opgaver med medarbejderne og øvrige aktører. Du bliver klædt på til den daglige faglige sparring med medarbejderne og til at løse de daglige ledelsesopgaver gennem planlægning og styring.

 • 13. dec 2017

  På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrage sig et unødvendigt erstatningsansvar.

 • 15. mar 2018

  Kurset for enhver der fører tilsyn på natur- og miljøområdet

 • 19. apr 2018

  På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet og dermed sikre, at vandløbsvedligeholdelsen sker i overensstemmelse med vandløbsregulativerne, og at vandløbets miljømålsopfyldelse tilgodeses.

 • 23. - 24. apr 2018

  Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation , erstatning og drift af regnvandsbassinet.

 • 11. - 12. jun 2018

  Vi kobler vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver

 • 19. - 21. jun 2018

  Ferskvandscentrets sidste Åmandskursus: Vi kombinerer Livet i vandløbet og Vedligeholdelse af bløbundsvandløb til ét kursus, så du kan få hele uddannelsen gjort færdig.

16 kurser fundet.