Spildevand og afløb

Kurser for medarbejdere i afløbssektoren, på renseanlæg, både de offentlige forsyninger og de private, for myndighedsfolk med spildevand som fagområde og for rådgivere på spildevandsområdet.
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

47 kurser fundet.
 • Lær at bruge CE-mærkning i praksis, så mærkningen bliver et aktiv og ikke en belastning af gennemføre

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at bruge datadelen om regnbetingede udledninger på endnu et PULS-brugerkursus, hvor du lærer at anvende den simple brugerflade i Miljøportalen.

 • Lær PULS, afløseren for WinSpv, at kende. Øv dig i at indtaste, beregne og eksportere i den simple brugergrænseflade for renseanlægs- og industrispildevand på Miljøportalen.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Lær at forstå dine kunders arbejdsplads og bliv klogere på hvad et renseanlæg er for en størrelse. Hør om opbygning, processer, arbejdsmiljø og nye teknologier.

 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Udbyg din viden om prøveudtagning af spildevand og oparbejd dine færdigheder i brug af apparatur og metoder.

 • 25. okt 2016

  Få de grundlæggede begreber og myndighedsarbejdet i forhold til fedtudskillere på plads.

 • 26. - 27. okt 2016

  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

 • 26. okt - 2. dec 2016

  En ny overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 • 27. okt 2016

  Få både juridisk og praktisk indsigt i ekspropriationer

 • 3. nov 2016

  Tilladelser til miljøfarlige stoffer er svære - lær at forstå håndværket her.

 • 8. - 10. nov 2016

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 14. nov 2016

  På kurset gennemgås de relevante regler i Tilbudsloven og Udbudsloven og der er ideer til, hvorledes incitamenter kan anvendes i forbindelse med licitationer på bygge- og anlægsområdet samt ved indgåelse af aftaler på tjenesteydelsesområdet.

 • 14. - 16. nov 2016

  Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

 • 15. - 16. nov 2016

  Giver dig endnu mere viden om den til tider vanskelig proceskontrol og lader dig arbejde mere detaljeret med massebalancer.

 • 17. - 18. nov 2016

  Formålet er at gøre dig bedre til at håndtere arbejdet med spildevandsplanen og anvendelsen af denne.

 • 22. - 23. nov 2016

  Fokus på håndtering og optimering af spildevandsslammet, lige fra det aktive slam til slutproduktet.

 • 28. - 29. nov 2016

  Her får du som arbejdsmiljøansvarlig mulighed for at arbejde i dybden med din organisations arbejdsmiljøudfordringer. Konkrete problemstillinger og et konkret procesværktøj til arbejdsmiljøarbejdet.

 • 28. nov 2016

  På dette kursus lærer du om bygherres juridiske ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i projekterne, og hvordan systematisk og grundig planlægning af arbejdet på byggepladsens fællesområder, er et af de vigtigste tiltag for en sikker byggeplads. Som sidegevinst kan bygherre også højne kvaliteten og økonomien i projekterne.

 • 30. nov - 1. dec 2016

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.

 • 5. dec 2016

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 7. dec 2016

  Er jeres mål med separering at beskytte vandløb eller få mindre vand på renseanlægget? Her får du forståelsen for, hvad der skal til for ikke at mislykkes, som det ofte sker.

 • 8. dec 2016

  Hvordan løser vi problemet rotten og har vi grund til bekymring?

 • 15. dec 2016

  Hvordan løser vi problemet rotten og har vi grund til bekymring?

 • 23. - 27. jan 2017

  Grundlaget for spildevandsoperatøruddannelsen - lær om driften af renseanlæg.

 • 26. jan 2017

  Lær om typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet, opsporing, og forsyningens og kommunens roller, når fejlkoblingerne og andet uvedkommende vand i kloaken skal findes, udbedres og forebygges.

 • 1. mar 2017

  Driftsoptimering på baggrund af tilstand, funktion, opland og fremtidsplaner - vurderinger, værktøjer, virkemidler

 • 9. mar 2017

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 13. - 15. mar 2017

  Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

 • 16. mar 2017

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 20. - 21. mar 2017

  Deltag i fortsætterkurset Rådnetanke II og få bedre forståelse for optimal udnyttelse og mulighederne med din rådnetank

 • 23. mar 2017

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf – træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper! En dag fyldt med interessante indlæg og socialt samvær

 • 30. mar 2017

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

 • 3. - 4. apr 2017

  På dette kursus lærer du om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

 • 5. - 6. apr 2017

  Her får du den viden, du skal bruge for at håndtere spildevandet i det åbne land

 • 19. apr 2017

  Vi har fokus på de retlige og økonomiske muligheder, der er for vandselskabers deltagelse med energiproduktion.

 • 20. apr 2017

  Lær, hvordan du opnår optimalt samspil mellem det fysiske anlæg og de nedbørsbelastninger det udsættes for, og hvordan omkostningsoptimering og miljøbelastning kan forenes.

 • 24. - 25. apr 2017

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer"

 • 25. - 26. apr 2017

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, drift, forskning og udvikling af regnvandsbassiner.

 • 2. - 4. maj 2017

  Vil du vide mere om drift og vedligehold af pumpestationer?

 • 9. maj 2017

  Kurset sigter mod at give dig den nødvendige viden omkring reglerne i den nye udbudslov og det nye forsyningsvirksomhedsdirektivet.

 • 22. - 23. maj 2017

  Gode ideer og input til optimering og styring af processer

 • 23. maj 2017

  Få styr på lovgivning, eksempler på praksis og input til en standardprocedure for forsyningens overtagelse af private kloakanlæg.

 • 29. - 31. maj 2017

  Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.

 • 29. - 31. maj 2017

  Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal fokus på i forbindelse med tilsynet.

 • 31. maj - 1. jun 2017

  Her lærer du at udarbejde en tilslutnings– og en udledningstilladelse til renseanlæg

 • 6. - 7. jun 2017

  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere giver en skarp juridisk vinkel med flere kendte domme og den praktiske vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

 • 20. jun 2017

  Har du oplevet at vibrationer har udviklet sig til problemer, når I pumper?

47 kurser fundet.