Tilladelser til regnbetingede udledninger

Kurset består af en introdel i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemer, der tilpasses til kursisternes behov, og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Natur- og Miljøklagenævnet, klædes kursisterne på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.

Målgruppe: Myndighedspersoner, der skal give udledningstilladelser til regnbetingede udledninger, samt rådgivere på spildevandsområdet.
Se program
5. oktober 2017
09:00 Ankomst og kaffe
09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
  - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
- Fysisk tilstand og erosion i vandløb
  Brian Rosenkilde
10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik5
  Brian Rosenkilde
10:45 Kaffe og te
11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
- Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
- Stofkvoter i søer og kystområder
  Bo Skovmark
12:00 Frokost
13:00 Vandløbsrubusthed overfor udledninger
  - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
- Overvejelser i forhold til recipienten
- Cases
  Nicolaj Lykkebjerg Thomassen
15:00 Kaffe, te og kage i dråben
15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
  - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
- Relevante vilkår
  Bo Skovmark
16:30 Pause (forberedelse til afgang)
16:45 Afgang til besigtigelse
  Bo Skovmark og Brian Rosenkilde
18:45 Forventet hjemkomst
19:00 Middag
21:00 Aftenservering og socialisering
6. oktober 2017
08:00 Opsamling på RBU fra i går
  Brian Rosenkilde
08:30 Beregninger og eksempler
  Brian Rosenkilde
09:00 Kaffepause
09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
  - Sagsbehandlingsregler
- Forvaltningsretlige grundsætninger
- Eksempler fra Natur- og MIljøklagenævnets praksis
  Pernille Aagaard Truelsen
11:45 Beregninger og eksempler
  Brian Rosenkilde
12:15 Frokost
13:15 Mulig kommunal praksis?
  - Eksempel paradime for sags gennemgang
- Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
  Brian Rosenkilde
15:15 Afrundning og evaluering
  Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Brian Rosenkilde, Sweco Danmark A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Civilingeniør Brian Rosenkilde, Sweco Danmark A/S
• Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen
• Nicolaj Lykkebjerg Thomassen, Orbicon A/S
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
17633
Tilladelser til regnbetingede udledninger
5. oktober 2017 til
6. oktober 2017
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder ophold i enkeltværelse på flerdageskurser, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, forplejning, digitalt undervisningsmateriale m.v.
Tilmeld